Dopelingen

Het Doopsel wordt in de parochies van de cluster Horst gewoonlijk toegediend aan meerdere dopelingen tegelijk. Het Doopsel is het sacrament waardoor een christen wordt opgenomen in de kerkgemeenschap. Wanneer er zoveel dopelingen zijn dat de viering te onrustig zou worden, wordt er een extra gemeenschappelijke viering ingelast.

 

Het tijdstip van dopen is in de Lambertuskerk alsook in H.Joseph America:  aansluitend aan de Hoogmis: 12.00uur of 12.30uur

voor de kerk van H.Oda-Melderslo, St.Jan Evangelist Meterik en H.Hubertus Hegelsom is dit om 14.00uur.

 

Voorafgaand aan een doopsel worden beide ouders van de dopelingen alsook beide peetouders, verwacht op een voorbereidingsavond, ook als het gaat om het 2 of 3e of.... kindje. Deze avond wordt geleid door een van de priesters.

De avond vindt plaats in het parochiezaaltje van de Lambertuskerk en begint om 19.30uur en duur tot ongeveer 20.30uur. (Zie voor data overzichtje hieronder)

 

Voor afspraken en verdere informatie verwijzen wij naar het secretariaat.

 

DOOPROOSTER    t/m  december 2017

maand

 

Horst

H.Lambertus

America

H.Joseph

Melderslo

H.oda

Hegelsom

H.Hubertus

Meterik

St.Jan Evangelist

 

 

 

 

 

 

januari

 

 

 

 

 

februari

 

 

 

 

 

maart

 

 

 

 

 

april

 

 

 

 

 

mei

 

 

 

 

 

juni

 

 

 

 

 

juli

 

 

 

23.07

 

augustus

06.08

 

27.08

 

20.08

september

03.09

17.09

 

24.09

 

oktober

01.10

 

15.10

 

22.10

november

12.11

19.11

 

26.11

 

december

03.12

 

17.12

 

10.12

Let op: bent u niet aanwezig op de afgesproken doopvoorbereidingsavond en is hier geen gegronde reden voor dan zal er een nieuwe doopdatum vastgelegd gaan worden.

 

 

Rooster: voorbereidingsavonden t/m december 2017. aanvang 19.30uur tot ongeveer 20.00uur

week

Datum

02

 

07

 

10

 

14

 

18

01-05

23

12-06

27

03-07

32

07-08

36

04-09

40

02-10

45

06-11

50

11-12

 

 

Het Doopsel

Water reinigt en schenkt leven aan al wat groeit en bloeit. Datzelfde water kan ook verwoestend werken. Denk maar eens aan de zondvloed of aan de stormvloed die in 1953 zoveel slachtoffers maakte in ons land. Daarom roept water als vanzelf de gedachte op aan leven en dood. Het zegt iets over het geheim van ons leven.

Zo is de opdracht van de Heer om te dopen ook verstaan. In de oudste periode van het christen­dom werd degene die zich tot het geloof in Chris­tus bekeerde in het water ondergedompeld. Met dit gebaar wilde men uitdrukken: de oude mens sterft, wordt begraven, gaat ten onder, maar een nieuwe mens stijgt weer op uit het water, gereinigd en opnieuw geboren. Een prachtig beeld. Maar niet alleen een beeld. De mens wordt ook inderdaad vernieuwd en bevrijd van zijn ik-gerichte verleden. Hij wordt opgenomen in een nieuwe levensge­meenschap met Christus en zijn kerk.

In de meeste gevallen is de dopeling geen volwassene maar een kind, soms van enkele dagen. Is dat niet vreemd? Wat weet zo'n baby af van God en kerk? Waarom laten we het kind als het straks groot is, niet zélf kiezen wat het wil? Een goede vraag.

Stellen we ons eens levendig in de plaats van een vader of moeder die overtuigd katholiek is en een grote vreugde vindt in zijn of haar geloof. Een katholieke ouder mag zijn kind nooit zó binden dat het er later niet meer vanaf kan. Een typisch voorbeeld is in sommige culturen het kinderhuwelijk, door de ouders opgelegd. Dit is tegen de rechten van het kind. Maar de kinderdoop sluit niet uit dat het kind later zelfstandig kiest, of het iets met zijn geloof doet!

Waar zullen katholieke ouders nu naar streven? Om het kind zó op te voeden dat het, eenmaal gedoopt, later vrijwillig de katholieke godsdienst kiest. Is dat oneerlijk? Is het dan wel eerlijk om het kind onver­schillig tegenover de kerk op te voeden? Zodat het later zich van die kerk afkeert als een zaak zonder belang? Neutraal opvoeden wat betreft het geloof kan niet. Geen vader of moeder kan een godsdienst beleven zonder invloed op het kind uit te oefenen. De katholiek evenmin als de atheïst of de communist.

Om al deze redenen is het volkomen begrijpelijk dat een katholiek zijn kinderen laat dopen en zo opvoedt dat zij later vrij kunnen kiezen voor de kerk. Bovendien zal hij het heerlijk vinden dat kind te laten opnemen in een gemeenschap waarin hij later zekerheid en geborgenheid zal vinden. Een geborgenheid - zo gelooft de christen - in de liefde van Jezus Christus en in Zijn kerk.

 

Dopen: een feest voor de hele gemeenschap

In veel parochies buiten het cluster is het gebruik kinderen afzonderlijk te dopen. Op zich is daartegen geen bezwaar. Het Doopsel tegelijkertijd toedienen aan meerdere kinderen heeft echter het voordeel dat meer recht gedaan wordt aan het feit dat het Doopsel de opname is van een kind in de gemeenschap van Jezus Christus. Dopen is geen privé-gebeuren: de hele parochie viert feest wanneer er 'nieuwe leden' bijkomen. Daarnaast speelt nog een rol dat het grote aantal dopelingen in onze cluster het onmogelijk maakt alle kinderen afzonderlijk te dopen.

Toch hoeft niet gevreesd te worden dat doopvieringen verworden tot iets onpersoonlijks. De voorbereidende en afsluitende rituelen gebeuren gemeenschappelijk: het dopen zelf gebeurt in de doopkapel waar alleen de familie van de dopeling bij aanwezig is. (indien aanwezig)

 

De aanmelding

Vroeger was het - mede door de grote kindersterfte - gebruikelijk om een kind zo spoedig mogelijk na de geboorte te laten dopen. De moeder was daarbij zelden aanwezig. Tegenwoordig wordt meestal gewacht tot de moeder voldoende hersteld is. De meeste kinderen worden gedoopt tussen hun eerste en derde maand.

Voor het Doopsel is het niet absoluut noodzakelijk dat de ouders kerkelijk gehuwd zijn. Het is echter wel een beetje vreemd een sacrament voor je kind te vragen en het voor jezelf af te wijzen. Het is vaak mogelijk dat de ouders tijdens de doopplechtigheid alsnog het sacrament van het huwelijk ontvangen. Dit kan heel eenvoudig door het stellen van de vragen van de trouwbelofte.

Aanmelding voor het Doopsel uitsluitend telefonisch of via mail via het clustersecretariaat (3981416, werkdagen 10.00-12.00uur). Tijdstip van dopen is afhankelijk van de doopparochie.

 

Doopvoorbereiding

Bij de aanmelding wordt u ook uitgenodigd voor een voorbereidingsavond. Deze is op de maandagavond in het parochiezaaltje van de Lambertuskerk (ingang zijkant, Jan Linders). Op deze voorbereidingsavond komen we met meerdere ouderparen samen. Ook de peetouders van de dopeling worden op deze avond verwacht. Hier wordt iets verteld over de betekenis van het Doopsel en worden wat praktische aanwijzingen gegeven. Ook dient u een formulier in te vullen met de gegevens van de dopeling, ouders, peter en meter.

De peter en meter dienen een man en een vrouw te zijn, beide katholiek. (min.leeftijd 14 jaar) In bijzondere gevallen kunnen ook anderen fungeren als doopgetuige. Het is ook mogelijk dat er slechts een doopgetuige (peetouder) is. Heeft u 2 peters of 2 meters, dan wordt een van hen gezien als doopgetuige. Dit wordt als dusdanig genoteerd in het doopboek van de parochie. 

 

Registratie van het Doopsel

Het Doopsel wordt opgetekend in het doopregister van de parochie waar het Doopsel is toegediend. In dat register wordt ook een aantekening gemaakt wanneer de dopeling later wordt gevormd of een huwelijk sluit. Wanneer later een 'doopbewijs' nodig is, dient u zich altijd tot de parochie te wenden waar het kind is gedoopt.

Indien gewenst kan een aantekening worden gemaakt in het trouwboekje van de ouders. Dit is weliswaar ook een 'doopbewijs' maar wanneer om een officieel doopbewijs wordt gevraagd dient u zich toch tot de doopparochie te wenden. Indien u een aantekening in het trouwboekje wenst, dient u dit mee te brengen naar de doopviering.

Om toegelaten te kunnen worden tot de eerste H. Communie en het Vormsel is het noodzakelijk dat uw kind gedoopt is.

 

Doopsel voor volwassenen

Oudere kinderen en volwassenen kunnen uiteraard ook gedoopt worden. Hier vindt een uitgebreidere voorbereiding plaats. U kunt hiervoor het best contact opnemen met het secretariaat.